פרק ראשון תמונת מצב

39 פרק ראשון : תמונת מצב הדיירים בדיור הציבורי, לעומת שיעור של % 2 . 50 במפקד 1995 . שינוי משמעותי ניכר לאורך השנים בהתפלגות ארצות המוצא של דיירי הדיור הציבורי שאינם ילידי ישראל : במפקד 1995 רובם היו יוצאי ארצות אסיה ואפריקה ושיעורם עמד על % 6 . 47 ; לעומת זאת, במפקד 2008 היו יוצאי ברית המועצות לשעבר הקבוצה הגדולה ביותר של דיירי הדיור הציבורי שאינם ילידי ישראל, ושיעורם עמד על % 5 . 63 . יש לציין שנתון זה עולה בקנה אחד עם הנתונים על ארצות המוצא של דרי הרחוב שאינם ילידי ישראל . בקרב ילידי ישראל שמתגוררים בדיור הציבורי ירד שיעורם של מי שהוריהם מאסיה ואפריקה מ- % 9 . 51 במפקד 1995 ל- % 3 . 33 במפקד 2008 . בד בבד גדל שיעורם של מחוסרי הדיור שהוריהם ילידי הארץ מ- % 38 ב- 1995 ל- % 7 . 54 ב- 2008 . כאמור, מנתונים אלו אין לדעת מה מוצאה של אוכלוסייה זו, אף על פי שהיא מהווה יותר מ- % 50 מילידי ישראל שמתגוררים בדיור הציבורי . בין % 56 ל- % 65 מדרי הרחוב בשנים 2004 – 2009 היו בעלי השכלה תיכונית מלאה או חלקית . פחות מ- % 5 . 7 היו חסרי כל השכלה, ובין % 12 ל- % 21 מכלל דרי הרחוב בשנים אלו היו בעלי הש...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד