[לקראת סיום - חומש דפוס בולוניה]

243 ל ב ת ת ב פ תולדות כאדרת ככלן, יודע ציד, נחשידכן ( בדלת ) . ופרינו בארץ ויפשיננא, ונשלחך בשלום ונשלחנך, אורריך ארור ומברכיך ברוך, ליטוך ומבריכך, ובפרשת בלעם בריכך וליטוך, ברכני גם אני אף לי . ויצא עם אשר תמצא, אתר . וישלח וכן לא יעשה, לא כשר דיתעביד, יעשה את אחותנו, יעביד ית . נגלו אליו האלהים, אתגלי ליה ה' . וישב כי ארד אל בני, לות . את עיניה אל יוסף, ביוסף, פתרונים פושרן חלמי . ענבים, הוו ענבין . מקץ ופרעה חולם, חלם . וחמש, ויזרזון . ויצברו ויוצמן . חי פרעה, חיי . ויחרדו איש אל אחיו, באחיו . ושמעון איננו, לא הוה בא . העוד לכם אח, העוד כען . השלום אביכם, לאבוכון . ויתמהו האנשים איש אל רעהו, בחבריה . מצא את עון עבדיך, אשתכח חובא דעבדך . ויחי הנה אביך חולה, מרע . כי ישית אביו, משוי . בעורף אויביך, יתברון . על צידון, עד . איש אשר כברכתו, גבר כברכתיה . שמות המילדת וילדו, ילדן . היליכי קרא ותרגום . כי אין איש, אנש . אהיה אשר אהיה, אהי על מאן דאהי . נקרה עלינו, אתגלי . תכבד העבודה, תתקף . אין נגרע, מתמנע . למה תעשה כה, מתעבד . וארא כבד לב פרעה, אתיקר . מעם פרעה דערוב, מלות . בא כי רעה נ...  אל הספר
יונתן בשיא