תוכן העניינים

בחלומי זַמר פורץ דרך שר בית שלישי של שיר אהבה לאוֹרי, לאֶמיל, קמה ומתיא הבית שלי - - - ו ה נ ה, ב ה פ ו ג ה ה ז ו, ב א ו ת ו ה ר ף – ה אַי ן ש ב י ן ה מ כ ה ל כ א ב , ה י ב ה ב ב ו , ב ח ו ש ח ר י ף ש ל י ש י ש ב ן א ר ב ע – ע ש ר ה ו ח צ י, ש ג ם ה ם, ה ר ו ק ד י ם ל מ ו ל ו , כ ל ה ר ו ק ד י ם, א ו מ ל ל י ם כ מ ו ת ו . ש ז ה ש י ש ל ו ג ו ף ה ו א ב ע ל – מ ו ם . ( דויד גרוסמן, ספר הדקדוק הפנימי , עמ׳ 285 ) ש ה ר י כ י צ ד א ו כ ל ב כ ל ל ל ר צ ו ת ל ה י ד ח ק ב א מ צ ע ו ת ה ש פ ה ב י ן מ ב ע ה כ א ב ל ב י ן ה כ א ב ? ( לודוויג ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות , סעיף ,245 עמ׳ 123 ) ה ו א ע ש ה ל ו ש פ ה , ה א י ש ש ל י . כ מ ה ש ז ה נ פ ל א . ה ו א פ ש ו ט ר ו צ ה ל ד ב ר ע ם ע צ מ ו ב ל י ש א ף א ח ד ב ע ו ל ם י ב י ן . ב ל י ש ה ו א ב ע צ מ ו י ו כ ל א ח ר-כ ך ל ס פ ר ע ל י ה ל מ י ש ה ו, כ י ל א י ה י ו ל ו מִל י ם . ( דויד גרוסמן, עיין עֵרֶך : ׳אהבה׳ , עמ׳ 108 )  אל הספר
רסלינג