אבא עשיר אבא עני: שיעורים על כסף שהורים עשירים מלמדים את ילדיהם והורים אחרים לא!

RICH DAD, POOR DADRICH DAD, POOR DAD אבא אבא עשירעשיר אבאאבא עניעני רוברט ט׳ קיוסאקי ל מ ע ל ה מ- 0 4 מ י ל יון עו ת ק י ם ש ל ס פ רי ס ד ר ת א ב א ע שי ר , א ב א עני נ מ כ רו ב ר ח בי ה עו ל ם שיעורים על כסף שהורים עשירים מלמדים את ילדיהם – והורים אחרים לא ! מהדורה מעודכנת ומורחבת עם 9 פרקים חדשים של סיכום ותרגיל א ב א ע ש י ר אבא עני רוברט ט׳ קיוסאקי א ב א ע ש י ר אבא עני מאנגלית : דרורה בלישה רוברט ט׳ קיוסאקי מהדורה מעודכנת ומורחבת עם 9 פרקים חדשים של סיכום ותרגיל אבא עשיר, אבא עני רוברט ט' קיוסאקי עריכה : רינה גרינולד עימוד : גאלה קדם דפוס בע״מ נדפס בישראל, תשפ"ב — 2022 כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב- RICH DAD, POOR DAD ROBERT T . KIYOSAKI Copyright © 1997, 2011, 2017 by Robert...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ