68 עיונים במגילת איכה (ב)

( ב ) עיונים במגילת איכה 1 3 3 תקנות אלו . להים - הנובעת מזכרון הרס בית א - ובפעולה , בפרסום , במעשה כמו כן . טו - יב , ם הלכות תענית ה " וברמב , ב " ע מבוארות בבבא בתרא ס כל . ספירת העומר בזמן הזה לדעת רובם של הראשונים מייצגת זכירה זו בהשגותיו לרב " המאור " בעל . מהות מצוותה וחלותה מובעות בקיום אבילות לעגמת " אלפס סוף מסכת פסחים כתב בפירוש שמצווה זו לא באה אלא על מצווה זו מפני " שהחיינו " לכן אין מברכין " . ו נפשינו ולחורבן בית מאוויינ ( . עיין שם ) שאין אומרים זמן אלא על מצווה רפודת הנאה או שמחה , חייבים אנו לזכור את ירושלים בבניינה כמו שהיתה קודם חורבנה , שנית ( ב ) , ברם . ישנן תקנות המבוססות על זכירה זו . משוש כל הארץ , רבתי עם הזכירה מתקיימת . טעונות הנה חלות שם שמחה , בניגוד לתקנות הקודמות . על ידי קיום מצוות שונות שעיצומן ומהותן מהווים פעולת שמחה וגיל מצוות לולב במדינה בשבעת ימי החג זכר למקדש דומה בתוכנה , למשל ושמחתם " במקדש על פי גזירת הכתוב , דבר תורה , למצוות לולב שנהגה " . להיכם שבעת ימים - א ' לפני ה קנת רבן יוחנן בן זכאי קשורה בחלות חובת זכירה ייחודית המחייבת ת מקור חובת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)