67 עיונים במגילת איכה (א)

איש על העדה 8 2 3 קדושת , שהפסוקים האחרונים נכתבו על ידי משה , שמעון ' אפילו לדעת ר . זו בשעה שדברי הפסוקים , תורה שבהם לא חלה עד אחר מיתתו של משה משה כתב מתוך " : בדמע " וזהו פירוש המונח . נתקיימו במילואם והפכו עובדה משום שהדברים האחרונים שכתב לא משום שפחד את המוות אלא , צער רא הוא לשון הגמ ) ונשתנו משאר ספר תורה , נטולי קדושה הם בדעת כתיבה 1 " ( . הואיל ואישתני אישתני " מכאן ואילך , ה אומר ומשה אומר וכותב " עד כאן הקב : אומרת א והנה הסוגי ויאמר ברוך מפיו יקרא " כמו שנאמר להלן . ה אומר ומשה כותב בדמע " הקב ופירשו בעלי התוספות " . הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו אלי את כל ה כשכתב את " כשם שמשה לא חזר על דברי הקב ( ה ומשה " ד , א " מנחות ל ע ) כמו כן ברוך בן נריה לא הוציא את דברי מגילת , שמונת הפסוקים משום צערו כל עניין צער . איכה מפיו בשעה שכתבם משום שאף הוא היה שרוי בצער אולם לפי מה שביארנו . מפקיע חיוב אמירת הדברים קשה להבין בתורת כי אין קדושה חלה בכתבי הקודש קודם שהמאורע המסופר בהם , למעלה לא , למאן דאמר שנכתבה קודם החורבן , נמצא כי גם מגילת איכה , מתקיים בנוגע . נתקדשה בשעתה וקד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)