65 על קדושתם ההלכתית של המקדש ובית הכנסת

על קדושתם ההלכתית של המקדש ובית הכנסת 3 2 3 . מצב זה עיכב בידי . לא נפניתי לכתיבת איגרות חובה ורשות . מד זכות עלי יל מפארים ( . התוספתא סדר זרעים ) תשואות חן חן לו על הכרכים ששלח לי כי הלא לא בא עדיין , עוד הפעם יישר כוחו . המה ספרייתי ואני מתגאה בהם . ימיו בטוב ובנעימים ' יאריך ה . כבושם הזה אל ביתי הנני להעיר , ו בלילה ההוא תחת כיפת השמים ברחוב פלוני בנוגע לשיחתנ , ם במניין המצוות בהקדמתו " בדברי הרמב ( 1 : ) כי עסקנו אז בשני דברים 1 ; ת אבני המקדש והמזבח לבית הכנסת המייחסים את איסור נתיצ ' בדברי ר ( 2 ) הלכות , עקיבא איגר בהגהותיו לאורח חיים ' עראמה המובאים על ידי ר דוד 2 . כי איסור נטיעת אילנות במקדש חל גם על בית הכנסת , נסת בית הכ כי התיר לטעת אילנות בחצר , ל " ח ז " מורנו ורבנו הגר , סיפרתי אז בשם זקני . עראמה בשתי ידיים דוד ' הוא דחה את דברי ר . בית הכנסת הגדול בבריסק " יד החזקה " ם בהקדמתו לספר " לאמיתו של דבר אין קשר בין דברי הרמב ם יוצא כי עצי בית הכנסת רפודי קדושה " מדברי הרמב . עראמה דוד ' ודברי ר את איסור לכן ייחס , ( קדושת בדק הבית ) כמו עצים ואבנים של המקדש , המה 3 " לא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)