64 על תקיעת השופר בעמידה בלחש של ראש השנה

על תקיעת השופר בעמידה בלחש של ראש השנה 1 2 3 ני בראש השנה ואמרו לפ : " חייבים אנו ללוותם בקול שופר על פי ההלכה , אלו לפום ( . ב " ראש השנה יז ע " ) בשופר ? ובמה ' זכרונות ושופרות וכו , מלכיות כי הלא פעמיים מצטרפות , צריכים לתקוע בין בלחש ובין בקול רם , ריהטא על ידי תפילת עצמנו וקיום חובת מוסף ( בלחש ) בראשונה . אלינו ברכות אלו ץ מתפלל בעד " אין הש - ץ הצמודה לנו " ובשנייה בתפלת הש , דרך פעולתנו אם כן פעמיים יש בידינו קיום מלכויות . עצמו כי אם בעד הציבור כולו . ופעמיים חייבים אנו לתקוע עליהן , זכרונות ושופרות שאין , בוודאי קבלה היתה בידם . אולם אי אפשר להתווכח עם הקדמונים הקבלה והמעשה עמודים גדולים " ם כי " כבר כתב הרמב . תוקעים בלחש ( . ו , הלכות שמיטה ויובל י " ) ראהבהו משום שאין אנו מפסידים שום דבר , אמנם בבית מדרשי תוקעים גם בלחש ובמקום לתקוע אחרי , הלא אנו תוקעים מאה קולות בלאו הכי . בתקיעות אלו מוסף שלושים ועשרה נוהגים בבית מדרשי לקיים שלושים קולות גם על סדר אנו תוקעים שנים ) אנו רק עשרה אחרי התפילה מוסיפים . הברכות בלחש ( . ת בשתי נשימות " שלוש פעמים תשר , עשר כשהקהל מבין ויודע א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)