63 על דרשת התשובה משנת תש"ך

ך " על דרשת התשובה משנת תש 9 1 3 ישנה בפסקה " . ' אבל לפי דרכנו אפשר להבחין וכו ( שאינו יכול לומר באמצע ץ חוזר על הווידוי " שום איש לא שאל מדוע אין הש . זו פליטת הקולמוס ? ץ בתפילת הערב " הלא אין חזרת הש , איך אפשר לו לחזור עליו . בערבית , ום הכיפורים מרצה הוא את הווידוי אמנם בסדר סליחות שאנו אומרים בליל י אין . מעיקר הדין אין אנו זקוקים לזה . אבל אין ריצוי זה אלא מנהג בעלמא . הווידוי בקול רם נאמר אלא בברכה אמצעית בתפילה שבע ברכות המה דרשו וחקרו בווידוי של ערב יום . הגאונים ישבו על מדוכה אחרת צריך לחזור עליו בתפילתו ץ " הכיפורים במנחה והעלו את השאלה אם הש יש מן . שלוש דעות נשמעו בבי מדרשא ביחס לשאלה זו . בקול רם או לא אחרים קבעו מסמרות , " סלח " ץ אומר את הווידוי ב " הגאונים שאמרו כי הש ץ חוזר על " ברם רובם פסקו שאין ש . להלכה כי ירצה אותו בסיום תפילתו הן הוא אומרו בברכת קדושת שב , הווידוי אלא בתפילות יום הכיפורים עצמן . היום שהיא ברכה אמצעית יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)