60 על מצות פדיון הבן

על מצוַת פדיון הבן 5 0 3 ופדויו ' שנאמר , ה ציווה לפדותו " זה בני בכורי הוא פטר רחם לאמו והקב " ' רכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא מבן חדש תפדה בע קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ' ונאמר ( טז , במדבר יח ) ( " . ב , שמות יג ) ' ובבהמה לי הוא לאחר מכן מניח האב לפני הכהן כסף טהור בערך חמישה סלעים או , [ יותר מה תרצה ] = מאי בעית טפי : " והכהן שואל , ( שילינגים 15 שהם ) שקלים לפדותו בעד [ תרצה ] = או בעית , ליתן לי בנך בכורך שהוא פטר רחם לאמו " ? [ כפי שהתחייבת מן התורה ] חמישה סלעים כמחייבת מדאוריתא דמי פדיונו [ והנה לך ] = והילך , חפץ אני לפדות את בני : " והאב משיב " . כדמחויבתי מדאוריתא ומייד לאחר מכן זה , הכהן לוקח את כסף הפדיון ומחזיר את הילד לאביו להינו מלך העולם אשר קידשנו - א ' ברוך אתה ה : " מברך את הברכות הבאות להינו מלך העולם שהחיינו - א ' ברוך אתה ה . במצוותיו וציוונו על פדיון הבן " . וקיימנו והגיענו לזמן הזה זה : " ואומר , מחזיק אותו מעל ראשו של הילד , הכהן נוטל את כסף הפדיון וייכנס זה הבן לחיים לתורה וליראת . זה מחול על זה , לוף זהזה חי , תחת זה כן ייכנס ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)