58 על אהבת הא-להים במחשבת הרמב"ם

איש על העדה 0 0 3 : הוא אומר " יסודי התורה הלכות " בפרק ב מ במעשיו אדם ה בשעה שיתבונן , דרך לאהבתו ויראתו והיאך ה ' ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך וכו הגדולים הנפלאים וברואיו ון רב ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה . כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם העולמים : הוא מדגיש את אותו הרעיון , ד " פרק נ , חלק א , כמו כן במורה הנבוכים כי כשידע הדרכים ידעהו ואומרו למען אמצא חן בעיניך מורה על שמי שידע הבורא הוא אשר ימצא חן בעיניו לא מי שיצום ויתפלל וכפי שיעור . . . בלבד אבל כל מי שידעהו הוא הנרצה המקורב . החכמה והסכלות יהיה הרצון והקצף והקירוב והריחוק הדבר חשוב עכשיו אם שיטתו נכונה אין . רבנו לא נתייגע מלחזור על יסוד זה . היא מפאת נקודת מבט המציאות הדתית כפי שאנו באים במגע ובמשא עמדה יהודה הלוי בנוגע לחוויה הדתית ' אני נוטה לקבל השקפתו של ר אבל רבנו , " מוחשית " האינטלקטואלית בניגוד לפגישה הטרנסצנדנטית ה אף על פי שאיננה יכולה , הגדול מסור היה לשיטה זו בכל לבבו ובכל נפשו . אם כן תירוצי בעינו עומד . יומיים - להחזיק מעמד בחיים הדתיים היום . יורקה ואשוב ביום אחד בשבוע הבא - מחר בבוקר ניו ', ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)