57 על ידיעת הא-להים במחשבת הרמב"ם

איש על העדה 8 9 2 - כוללת חובת אמונה מוחלטת וגם יגיעה אינטלקטואלית ' שמצוות ייחוד ה כך . לתרגם אמונה זו לאידיאות שכליות - עד כפי ששכלו של אדם מגיע כמו כן הדבר מתייחס " . ' מצוות עשה לידע שיש מצוי ראשון וכו : " פתח ואמר ברם עיקרים אחרים נקבעו רק בתחום האמונה ולא ברשות . גם ליסוד הנבואה " . יסודי התורה " לפיכך הביאם במקומם ולא בהלכות . ההכרה הרציונלית ברך ית . עכשיו יקבל ממני את איחוליי הכי לבביים לקראת השנה החדשה , יצירה ועלייה , שנת חידוש , בכתיבה וחתימה טובה לשנת חיים ושלום . התחדשות והתעלות , ידידו מוקירו ומכבדו יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)