54 נושא למסה פילוסופית יהודית

איש על העדה 8 8 2 את הסובייקטיביות ואת האובייקטיפיקציה של המעשה והשלכתה על " . ניתוח סוגיית טעמי המצוות קנטיאנית תתברר - רעיון מרכזי זה בפילוסופיה הניאו פרשנותו של כבעלת ערך רב להבהרת שאלות היסוד של הפילוסופיה היהודית כמה עבודות מחקר דנו בפילוסופיה של הדת בהגותו של . המודרנית Die Religion der Vernunft aus כפי שזו מבוססת על ספרו , הרמן כהן נעשה הניסיון להעריך את אך טרם , den Quellen des Judentums . הפילוסופיה המופשטת של כהן כמקור למחשבה היהודית המודרנית בכוונתי להסביר תחום זה באריכות במטרה להעשיר את ההיבט . דתי שלנו - הפילוסופי אינני יכול לקבל עלי שום הגבלה באשר למספר המילים במסה . 2 רו או להאריכו אשר ניתן לקצ , אין זה מאמר הנשלח למגזין . שאכתוב . אכתוב ככל שיידרש לשם סקירה מלאה של הנושא . על פי הצורך . הדבר עשוי להחזיק יותר משמונת אלפים מילים או פחות מזה אנא , כפי שזו נראית כעת , אם תנאים אלו תואמים את תוכניתך לגבי הפרסום . הודע לי בהקדם האפשרי לשנת חיים ושלום , כתיבה וחתימה טובה , שלך יק ' ף סולוביצ יוס  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)