52 על יחסים בין-דתיים (ב)

איש על העדה 0 8 2 שתי הגרסאות מציגות את העמדה הנוצרית הטיפוסית שלפיה מיצה תפקידם היינו , Praeparatio Evangelica ההיסטורי של היהודים את עצמו במה שקרוי כית הגיעה " לאחר שהדרמה התנ - וכי היהודי , בסלילת הדרך בפני הנצרות את מעמדו כמי , משום שדחה את ישו , איבד - סייה להגשמתה עם עליית הכנ כיוון שהמנהיגים היהודיים . כי " שנכרתה עמו ברית ואת זיקתו אל העבר התנ אל להם להיות , יסוד זו אשר נכללה בגרסה הראשונה - לא התנגדו להנחת שלשיטתה הגיעה ההיסטוריה היהודית לכלל - כשהכנסייה , מופתעים כעת לצאת , למלא מחדש את תפקידו כמהות היסטורית מצפה מן היהודי - סיום מתוך אלמוניות היסטורית ולממש את ייעודו על ידי שיחדל להתקיים . במסגרתה של קהילה דתית נפרדת " דיאלוג " כל המודאגים כעת צריכים היו להבין עוד קודם לכן כי ה אשר , התיאולוגי חייב היה להיעשות למונולוג תיאולוגי מצדה של הכנסייה איננה מוכנה להיפרד מהאופן הבסיסי שבו היא מפרשת את ההיסטוריה nostra עליהם לומר , במקום שיתלוננו במרירות כנגד הכנסייה . היהודית על שנחפזו להיכנס למקום - " חטאנו : " או בעברית פשוטה , maxima culpa זכותה של הכנסייה לפרש את תולדותינו . שמלא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)