39 על בתי ספר של המיסיון במדינת ישראל

איש על העדה 4 3 2 מרה גם ממשלת ישראל רואה בחו . דעות בין הממשלה לבין משגרי המברק . את מעשה המיסיון ומצטערת צער רב על כל נפש הנופלת ברשתו הקימה ועדת שרים להכין הצעת - נאמר בהמשך הדברים - הממשלה חוק זה , ואכן . חוק האוסרת על המרת דת של קטינים בלא הסכמת הוריהם בנושא הפעילות המיסיונרית הנוצרית . ] נחקק מאוחר יותר באותה שנה . [ להלן 75 לראות גם את מכתב יש , במדינת ישראל לכבוד ראש הממשלה של ארץ הקודש מר לוי אשכול , נציגי היהדות הנאמנה לריבונו של עולם ולתורתו , אנו החתומים מטה פעילות , הזדעזענו למקרא הדיווחים על פעילות מיסיונרית בארץ הקודש איננו הגענו למסקנה כי . המאיימת על קיומנו כעם אחד בארץ ישראל ובגולה ואשמים נהיה אם נמשיך , יכולים עוד להתייחס לעניין רציני זה בשוויון נפש . לשתוק החלטנו שלא לנוח ושלא לשקוט עד שתטוהר ארץ הקודש מתועבותיהם . של אנשי המיסיון אנו פונים אל ראש הממשלה בבקשה נרגשת להסיר את חרפת השמד פעילותו הצבועה של ולהביא באמצעות חקיקה לביטול מלא של , מעלינו . המיסיון המנתק יהודים מאמונתם אברהם , ן ' אברהם יפה , יצחק הוטנר , משה פיינשטיין , יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ , יעקב קמינ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)