37 על הזדהותו של הגרי"ד עם תנועת המזרחי (ג)

איש על העדה 0 3 2 אין אנו בונים . ליהפך כיתה דתית שהפקירה את הציבור למען הצלת יחידים רוצים אנו לטהר עולם . אנו מתפללים בעד הדור כולו . תיבה כמו נח בשעתו ם הטרנסצנדנטי נ בתוכ , ו בעיני הנצח המתמידים בטהרתם ותפארתם זה ולקדש אנו . לוהית בתוך סופת המטמורפוזות ששמה התקדמות - ובשלוותם הא ערך ועידון לחיים , בכוחה לתת משמעות ותכלית - כי היהדות , מאמינים אין אנו מפחדים את המתחדש בכל תחומי . המודרניים על כל ריבוי גווניה לתפיסת עולם זו אני נאמן . כי עלֹה נעלה ונוכל לו , ים אנו הקיום ומשוכנע . בו , חס ושלום , ואיך אפשר לומר כי אני בועט , המזרחי דוגל בה . בכל מאודי לולי המזרחי שהיה לנו לא היתה היהדות הנאמנה משתלבת בבניין הארץ תנועה זו כתבה פרק מפואר בדברי ימי ישראל והצילה את . ובתקומת המדינה , כל חבריי . דברים כאלה אמרתי וחזרתי עליהם מאה פעמים ואחת . נו כבוד אולם מפעם לפעם יש . תלמידיי וידידיי יודעים את הרהוריי בנידון דידן אין הבדלים אלה מפקיעים , ברם . שינויי גישה ביני ובין מנהיגי התנועה בארץ ים לא מים רב . החילוקים נוגעים רק באמצעים ובפרטים . את זיקתי לתנועתנו . יוכלו לכבות את החיבה שיש לי לתנועה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)