36 על הזדהותו של הגרי"ד עם תנועת המזרחי (ב)

איש על העדה 8 2 2 פלגה פוליטית בארץ אשר על חשבונה אני זוקף את רובם של הישגי מ ( 1 ) , כל מי שאינו כפוי טובה צריך להודות על האמת . הציבור הדתי שמה . כי אלמלא עבודתה לא היה רישומינו ניכר ביישוב החדש מת והשקפת עולם שכוחה יפה י תנועה גדולה בעלת אידיאולוגיה מסוי ( 2 ) איך : תנועה זו נתון המענה לבעיה חמורה ביד . בין בארץ ובין בגולה ? אפשר להכניס את עולם הנצח שלנו לתוך ההוד של העולם המודרני איך יכולים אנו לעמוד עמידה חזקה ורבת אונים בתוך תוכה של החברה המודרנית ולקדש את המתחדש והמתרחש בה יום יום בקדושה שר כתבה על אין אני יכול להיספח לשום חברה או אגודה א ? עליונה פרשו מן העולם הגדול למערות אפילות והיבדלו ממנו ומכלל : דגלה בריחה זו מן המערכה היא תחילת נפילה ומעידה על חוסר . ישראל אמונה בנצח היהדות ובכוחה להשתלט גם על החיים החדישים לפי תפיסת . על כל חשרת חילופי צורה ודיוקן שלהם , השוטפים בעוז , כבירת אונים היא היהדות ולא יבצר ממנה דבר , עולמה של תנועתנו זקוקה . גם בחברה מפותחת ביותר חורגת וכובשת שטחי טבע חדשים . לתנועה זו אני נאמן בכל לבי . היא לתנועתנו ורק בה תמצא חפץ כי מפעם לפעם אין אני תמים ד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)