35 על הזדהותו של הגרי"ד עם תנועת המזרחי (א)

איש על העדה 4 2 2 מי שהיה , ( 1995 - 1899 ) בקשות להבהרה מטעם הרב שלמה זלמן שרגאי מנהיג מרכזי בתנועת המזרחי , 1952 - 1950 ראש עיריית ירושלים בשנים . ות של הציונות הדתית במשך למעלה מחמישים שנהוהוגה דע בעקבותיה באות . ד נכתבה עברית והיא מובאת להלן " תשובת הגרי ר " ר משה אונא ואל ד " תשובות אחרות שנכתבו בעברית ושנשלחו אל ד ד בבקשה " אשר פנו אל הגרי , מנהיגים בולטים בתנועת המזרחי , יוסף בורג לראשונה בגליונות שונים של עיתון המכתבים הופיעו . שיבהיר את עמדתו שני המכתבים שנשלחו לרב שרגאי חזרו ונדפסו . 1961 הצופה בסוף קיץ אשר ראה אור בהוצאת מוסד , בעיות אקטואליות לאור ההלכה : בספרו המכתבים מודפסים להלן ברשותם האדיבה של עיתון . ( © 1989 ) הרב קוק . וסיף עורך הכרך את הערות השוליים ה . הצופה ושל מוסד הרב קוק א " תשכ , מנחם אב ' ערב שבת קודש ח [ 1961 ביולי 21 ] ! ימים אלה לששון ולשמחה ' יהפֹך ה , בין המצרים ', שיחי , ז שרגאי " מהרש , כבוד ידידי הנעלה ומרומם ! שלום וברכה דבריו . קיבלתי את מאמריו המחוכמים וקראתי אותם בעיון מרובה כי יש בהם מן ההברקה , לב תמיד מגרים את המחשבה ומחממים את ה , שמעתי . תשו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)