34 על הרבנות הראשית לישראל (ו)

איש על העדה 2 2 2 א " תשכ , בשבט ' ז , יום שלישי [ 1961 בינואר 24 ] ' ר משה אונא שיחי " לכבוד ד ! שלום וברכה לכפרה חמורה אני זקוק על אשר לא כתבתי למעלת כבודו בתכיפה לקבלת מעונה לעונה מוכרחני להזדקק . ברם אין הקולר תלוי בצווארי . איגרתו וכל זמן שאני עסוק בהן , קב מחלתי שקפצה עלי אשתקד לבדיקות רפואיות ע . אין מקום להשראת הרוח שבלעדה אי אפשר לטפל ולעיין בבעיות חמורות , בראותי כי אנשי רוח ושם , מאוד אני מתגאה בה . אני מודה לו על איגרתו תשואות חן חן . חושבים שהנני ראוי והגון לשרת בקודש , כמו אלה החתומים . ם לו ועל ידו לה לטהר את האווירה מכל נפתולי , ראשית , בנוגע לעצם העניין צריכים וזה לא ייעשה כי אם על ידי שינויים מרחיקי לכת בשיטת , הפוליטיקה וסייגיה . רק אז נוכל לדון על גופו של דבר . הבחירות ובסמכויותיה , אני חותם בהודאה ובברכה יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)