28 על סוגיית "מיהו יהודי?" (ב)

איש על העדה 4 0 2 ואל הרבנים , ( 1970 - 1902 ) חיים שפירא - משה , ל " הפנים ומנהיג המפד 1970 בפברואר 19 - הוא פורסם לראשונה בעיתון הצופה ב . הראשיים . ונדפס כאן מחדש ברשותו האדיבה אל הגיור בחקיקה המוצעת אנו תובעים במפגיע שתעמדו בתוקף בהתייחסנו בלי תנאי . ל פי דין יירשמו כיהודים שרק גרים ע , על התנאי הברור בחוק ף המבוצע בידי י ברור זה עלולה החקיקה להתפרש בטעות ולכלול גיור מזוי הרישום של גרים . אנשים בלתי מוסמכים מן התורה לנהל את ענייני הגיור לסכן את היהדות , עלול לחלל בפרהסיה דין תורה יסודי של הגיור מזוייפים . מכשול לאחדות האומה האורתודוכסית בכלל ולהוות יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצמשה פיינשטיין  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)