27 על סוגיית "מיהו יהודי?" (א)

( א " ) ? מיהו יהודי " על סוגיית 1 0 2 ט " ה בשבט תשי " כ [ 1959 בינואר 3 ] לכבוד ראש הממשלה במדינת ישראל ' שיחי , בן גוריון מר דוד ! שלום וברכה מכיוון . אחד מאתנו החתומים מטה קיבל את מכתבו של ראש הממשלה כל החלטנו להשתמש במטבע הלכתית , עה אחת לנו בנוגע לבעיה אשר הציע שד ולערוך אליו איגרת זאת אשר תכיל את חוות , אחת במקום שתי נוסחאות . דעתנו השאלה שעלתה על הפרק בדבר מרשם תינוקות שנולדו מאמהות נכריות שתי הלכות יסודיות . שלא נתגיירו כדת וכדין אינה צריכה לפניי ולפנים והמהוות עמוד התווך של המסורת , ובלות בידינו מימות עולם המק . משמעי - נותנות את פתרונה החד , הישראלית הלכה שנייה " . ולד הבא מן הנכרית הרי הוא כמותה : " הלכה אחת אומרת " . אינו גר עד שימול ויטבול , נכרי שמל ולא טבל או טבל ולא מל : " פוסקת ולד ואת השתייכותו לכנסת האֵם קובעת את קדושת הו , במילים אחרות וגרות כשרה ויעילה מתבטאת במילה וטבילה בזכר ובטבילה לבדה , ישראל . בנקבה לפיכך אי אפשר לקטן או לגדול להיחשב או להירשם כיהודי אם אמו הצהרת ההורים או המבוגר . והוא לא נתגייר כדת משה וישראל , נכריה היא . בעצמו לא מעלה ולא מורידה ואינן זק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)