26 על מקומה של מדינת ישראל במחשבה היהודית

איש על העדה 8 9 1 תמצא לה הד במסגרת , ( אשר אינם נוהים אחרי השגרה והשטחיות , שבדורנו . ישיר או בעקיפין , מאמרי כי ישנה דעה הלכתית שלישית שאינה מקבילה לא , אני מסכים על ידו וגם לא לסברת ההוזים המחייבים חיוב מוחלט , לדעת שתומי העין השוללים רית עד כדי זיהוי עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטו - , ( שהלכה כמותה בכל מקום ) דעה שלישית זו . את המדינה - היסטורית - והעל תחייב את המדינה ותוקיר תקומתה והתמדתה מתוך , אני מרשה לעצמי לנחש אבל לא תפריז על ההערכה יותר מדי עד כדי גלוריפיקציה , חיבה והתמכרות בע כי חובתנו לנסח את תפיסתנו המסורתית במט , מובן הדבר . והאלהה הלכתית ברורה ומחוורת ולנקוט על פיה עמדה גלויה ותוקפנית בכל הבעיות כי ניסוח כזה לא יפיק רצונם , מובטחני . הבוקעות ועולות בקשר עם הלכה זו . של הקיצונים משני הצדדים מקורו ; ם " לא חודש על ידי הרמב " יד ישראל תקיפה " הביטוי , דרך אגב . סחים דף ה עיין בבא קמא דף צז ופ ; הוא בגמרא ליבון בעיית מדינת ישראל גנוז . אחד עקרון ברם אל נסיח דעת מ אי אפשר לפתוח בסקירה היסטורית מעשית . בפילוסופיה שלנו בכלל פילוסופי - אינדיבידואלי כי אם במחקר הלכתי - המ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)