23 על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה (ב)

( ב ) על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה 9 8 1 ושבדיקה קפדנית , וזאת משום שהיבטים רבים הנוגעים לעניין טרם הובהרו י לעמוד בהבטחתנו שלא להגיע לידי החלטה עד כד . נוספת היא חיונית ביותר הנתונים ירוכזו וינותחו בזהירות , שהחקירה שאנו מנהלים תגיע לסיומה נאלצים אנחנו לבקש מן הוועידה , והסוגיה כולה תשובץ בהקשרה הראוי ח שלנו " לגלות כלפינו סבלנות עד שיגיע הזמן שבו נוכל להגיש לה את הדו . במצפון נקי לציין כי הפעלת לחץ כלשהו מצד זה או מצד אחר לא תגרום מבקשים אנו לנו להפר את העקרונות הבסיסיים של הוראת הלכה ולפרסם חוות דעת . שאיננה מוצדקת אנו מודים למנהלי הסתדרות הרבנים ולחבריה על שיתוף הפעולה הנאמן ראויים הם למחמאות על התנהגותם המופתית ואנו . שלהם עם ועד ההלכה ים את הצורה המכובדת שבה ניסו לעסוק בשאלה שנויה במחלוקת מעריכ . ורצינית זו , שלך יק ' יוסף סולוביצ שמואל בלקין  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)