22 על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה (א)

( א ) על ההשתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה 7 8 1 מי שירש בשנת , ( ] 1915 - 2004 [ Solomon Sharfman ) אל הרב שרפמן השלישי . את תפקידו של הרב הולנדר כנשיא הסתדרות הרבנים 1957 ד לרב יעקב ראדין " צרה שכתב הגרי בסדרה זו של מכתבים הוא איגרת ק ( . Radin ) , הרב קלפרמן היקר הרינו מרשים לעצמנו להודיע לוועד המנהל של הסתדרות הרבנים האם , הרב הולנדר , דאמריקה כי השאלה שהוצגה בפנינו בידי נשיא הארגון להמשיך בקשריו ארוכי Union of Orthodox Jewish Congregations - מותר ל הוסרה זמנית מסדר היום של , Synagogue Council of America - הימים עם ה החלטתנו שלא להכריע ברגע זה נבעה מן העובדה שבנסיבות . ועד ההלכה יהיה זה בלתי אפשרי מבחינה אנושית לדון , שאין אנו אחראים להן , הקיימות בסוגיה חשובה זו ללא משוא פנים ולהגיע לגיבוש עמדה אשר תעמוד . גבוהים של אובייקטיביות וכנות מן הצד ההלכתי בסטנדרטים ה שנגרם בשל ההתפתחויות הנזכרות , אנו מבקשים להוסיף כי עיכוב זה אינו משקף בשום פנים ואופן את דעתנו באשר לכדאיות הקשרים עם , לעיל אותן קבוצות בחברה היהודית שאינן כפופות להלכה או באשר לחוסר . כדאיותם המנהל ינסה לשמור על סטנדרטי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)