20 על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת (ה)

( ה ) ישיבה מעורבת על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו 7 7 1 משה , אשר עקבותיה מגיעים עד לימיהם של יהושע , הרבנות המסורתית תמידשאיננה , וכך להיות נכונים להילחם למען הלכה בלתי מתפשרת , וסיני או שמא ברצונה להתדרדר לדרגתה של רבנות הקרויה , דבר שבאופנה מטושטשת , אשר איכותה מעורפלת והאידיאולוגיה שלה מבולבלת , מודרנית . בעמדותיה והססנית במדיניותה במיוחד מבקש אני להסב את תשומת לבם של באי הוועידה לסוגיית , בכל חלקי הארץ אני ממשיך ומקבל דיווחים מחברי קהילות . המחיצה הם טוענים . המאשימים רבנים רבים בהססנות ואפילו במורך לב בעניין זה גם במקרים שבהם אנשים אשר המסורת , כנגדם שהם מגלים רפיון ושוויון נפש . קרובה ללבם מוכנים להתארגן כדי להגן על עקרון ההפרדה בין נשים לגברים ושמא אף להסב , שוי לעצור חש אני כי מאמץ תקיף ומאורגן כהלכה מצדנו ע אך הרבה מעמיתינו . מגמה זו של הקניית אופי נוצרי לבית הכנסת , אחורנית . דרך קלה המוליכה לאבדון ולאסון , בוחרים בדרך קצרה שהיא ארוכה הן בכתב והן , אני חוזר אפוא ושב על ההצהרה שהשמעתי במקרים רבים חלוטין את קדושתו ואת כי בית כנסת שהישיבה בו מעורבת מאבד ל , בעל פה ועל כן אין הו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)