5 הודעה בעניין טיפול הומני בבעלי חיים, 1961

1961 , הודעה בעניין טיפול הומני בבעלי חיים 1 1 1 . יסוד הרושם שפעולת המתקן הקנדי היא משביעת רצון לחלוטין משרד החקלאות האמריקאי מצא שהמכלאה הקנדית איננה , מכל מקום Meat ) עונה על הדרישות הסניטריות העולות מחוק הפיקוח על הבשר כי עליה , הקהילה היהודית חייבת אפוא לעמוד על דעתה ( . Inspection Act עד , שיך להתנגד לחקיקה אשר תמנע מכול וכול את השחיטה הדתית להמ אשר משרד החקלאות ושאר הגופים שהנושא הוא בתחום שיפוטם יאשרו . במלואה שיטה כלשהי לטיפול לקראת שחיטה בבעלי חיים המצויים בהכרה אחד מן השינויים האלה אִפשר . המכלאה הקנדית עברה כמה שיפורים ש הבהמה מבלי להיעזר במכשיר אשר הווטרינרים לכבול בחוזקה את רא שיפור אחר מונע את . עושים בו שימוש בהחדירם אותו אל נחירי הבהמה התמוטטות הבהמה אל רצפת המכלאה לאחר העברת סכין השחיטה על אנו מקווים כי לאחר שיפורים אלה תזכה המכלאה לאישור מטעם . צווארה . רית הב - המומחים במשרד החקלאות של ארצות ולאור העובדה שהלחץ לחקיקה נוספת , לאור השינויים שכבר נעשו . יש מקום לקוות שסיום העניין בטוב איננו רחוק , בוודאי יעלה ויגבר  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)