4 על שיטה הומנית של טיפול בבעלי חיים המיועדים לשחיטה

איש על העדה 4 0 1 של Joint Advisory Council - לה הוסכם כי ה בכינוסים א . אותם ימים יתאמו את הפעולות הקשורות , NCRAC - יחד עם ה , הסתדרות הרבנים בתגובתה של הקהילה היהודית לחוקים השונים ובצורך לבדוק לעומקן ד " הגרי . אפשרויות של גישה הומנית יותר לבעלי החיים קודם לשחיטתם ואף נועצו בו במהלך , 1966 - 1959 השתתף בהרבה מן הפגישות בשנים המטלה הכבדה של . כל הפעולות וההחלטות שנתקבלו בעקבותיהן כהן ' החקיקה בפועל ושל המאמץ המעשי הוטלה על כתפיו של מר י אשר שימש גם , NCRAC - מתאם הפעולות הארצי של ה , ( Jules Cohen ) יעקבסון ' מר פ , ועל יורשו בתפקיד , Joint Advisory Council - כמזכיר ה תלמיד קרוב , ( Emanuel Holzer ) הולצר ' וכן על הרב ע , ( Phil Jacobson ) אשר סיים זה עתה לכהן כיושב הראש של הוועדה לענייני דת , ד " של הגרי לאחר מחקר מקיף פותחו כמה מתקנים . של הסתדרות הרבנים דאמריקה מתקנים אשר זכו , הומניים יותר לכבילת בעלי חיים קודם לשחיטתם דמות רבנית , ( Eliezer Silver ) סילבר ' ד ושל הרב א " של הגרי לאישורם . ר אגודת הרבנים " בולטת ויו גם העניק לשר 1958 החוק הפדראלי שאושר בקיץ של שנת החקלאות את הסמ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)