2 על הפניית ילדים אסוּפים לגופי סעד יהודיים

איש על העדה 2 6 הסוגיה משפיעה על עתידו של אותו , מאידך גיסא . הוא משימה קשה ביותר . אשר נזנח בידי אמו בגלל חוסר צדק חברתי ודעה קדומה , תינוק חסר ישע . ות מרבית וללא כל פניות בשל סיבה זו פניתי לדון בשאלה זו בזהיר ולמען הניתוח ההלכתי , היא מורכבת ביותר , כפי שכבר אמרתי , הסוגיה ארבע הן השאלות שעלינו . האובייקטיבי יש לפרק אותה ליסודותיה השונים האם מעמדו הדתי והחברתי של האסופי נקבע על פי : הראשונה . לעסוק בהן על רוב האוכלוסייה איננה אם הראיה המתבססת ) השנייה ? רוב האוכלוסייה ( : ועל כן עלינו לאמץ ילדים למרות מעמדם הדתי המסופק , משכנעת עד תום בשל , או שמא עלינו להעדיף , האם עלינו להתייחס אל כולם באורח דומה אף שהיא חלק , את אלה שנמצאו בשכונה יהודית , עקרון הקִ רבה הפיסית שהרי ? ותר לגייר קטין האם מ : השאלה השלישית ? מעיר שרוב רובה נכרים יהיה עלינו לנקוט בדרך הגיור כדי להסיר את הספק אשר ייוותר תמיד באשר האם : והרביעית ( . ללא כל קשר לשאלת העקרון שייבחר ) למוצאו של האסופי לתבוע את זכויותינו הלגיטימיות בנוגע , מנקודת מבט הלכתית , כדאי כאשר תביעה כזו , ת באימוץ לחלוקת האסופים בין הסוכנויות השונו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)