הקדמת העורך

איש על העדה 0 2 בענייני ייסוד קהילות , עים ליהדות ברית המועצות בעניינים הנוג , הקתולית הברית ובסוגיות הקשורות - חדשות ובתי ספר יומיים בכל רחבי ארצות למגביות לאיסוף כספים למען גופים כגון בית המדרש הגבוה בליקווד ארגונים , חוקרים , מאות רבנים : זאת ועוד . רסי ' שבמדינת ניו ג ( Lakewood ) תובנה , הדרכה , ד בבקשות עצה " באופן קבוע אל הגרי ויהודים מן השורה פנו - הן במישור הציבורי והן במישור הפרטי - ד " תגובותיו של הגרי . וסיוע , להציגן כאן , כמובן , ולכן אי אפשר , נעשו פעמים רבות בשיחה פנים אל פנים ד " במקרים מיוחדים עשה הגרי . ומפעם לפעם בהצהרות תמיכה ציבוריות עצותיו או , הכתוב כדי לבטא בבהירות את דעותיו שימוש גם בטקסט . הנחיותיו כרך זה הוא ניסיון להציג בפני הציבור את אותם חלקים ממורשתו של תזכירים , הספר כולל מבחר של מכתבים . ד שטרם נתפרסמו ברבים " הגרי ד פעיל " בשלב שבו היה הגרי , ומאמרים אשר נכתבו במשך כארבעים שנה הן זה האורתודוכסי והן זה שעניינו בקהילה , רי במיוחד במישור הציבו , בנוסף . כל המכתבים והתזכירים מובאים כאן במלואם . היהודית בכלל כולל כרך זה קטעים העוסקים בנושאים הנדונים בחלקיו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)