מצב המוצא של מערכת הבריאות — תיאור כמותי ואיכותי בהשוואה בינלאומית: מדדים ותוצאות, תשומות ותפוקות

ההיבטיו הכלכלייו והתקציבייו 43 גרף מס׳ 12ב : שיעורי תמותה מגורמים בני מניעה, לפי גיל למאה אלף נפש מקור : 379410439888 / 1787 . 10 / OECD, http : / / doi . org Israel Switzerland Japan Italy Spain Sweden Iceland Australia Norway Netherlands Luxembourg France Ireland Portugal Korea New Zealand Costa Rica Greece Canada Austria Belgium United Kingdom Germany Denmark Finland Chile OECD36 Slovenia Turkey Colombia Czech Republic Poland United States Slovak Republic Estonia Mexico Lithuania Hungary Latvia 72 85 87 88 93 93 96 96 98 101 102 106 107 110 111 112 113 113 117 118 119 119 120 125 126 128 133 144 145 147 150 169 175 193 194 212 245 253 269 300 250 200 150 100 50 0 בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 44 גרף מס׳ 22א : שיעורי תמותה ממחלות לב — שינוי באחוזים בשנים 2000 – 2017 מקור : 299410439888 / 1787 . 10 / OECD, 2019 http : / / doi . org 40 - 24 - 85 - 65 - 59 - 46 - 42 - 66 - 47 - 59 - 62 - 54 - 31 - 33 - 56 - 37 - 23 - 47 - 57 - 49 - 52 - 14 - 52 - 49 - 47 - 49 - 32 - 42 - 53...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי