שירותי הבריאות כמוצר ציבורי והמאפיינים הכלכליים הייחודיים של שוק הבריאות

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 36 הברית — 7 . 78 שנים, ממוצע מדינות OECD — 6 . 80 ובישראל — 9 . 82 שנים ; ותמותת תינוקות לאלף לידות חי : בארצות הברית — 8 . ,5 ממוצע מדינות OECD — 7 . 3 ובישראל — 3 .  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי