אתגרי המערכת בשנים הקרובות

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 28 ברי כי הגידול הדמוגרפי ) ראו גרף מס׳ 12 ( , הכולל ילודה גבוהה ועלייה בתוחלת החיים, מציב אתגר אדיר לכלל המערכות הציבוריות — מחינוך ועד דיור ותשתיות, אך הוא מהווה אתגר גדול בפני עצמו גם למערכת הבריאות, שצריכה להדביק את הגידול בביקוש בשל מספר רב של גורמים מעבר למקובל במדינות המפותחות . גרף מס׳ 12 : שיעור הפריון לאישה 48 ' שים מס עור הפריון : רה מספר הילדים הממוצע ה בגיל הפריון . 49 - 15 דר : באנגלית Fertility rate שיעור הפריון בישראל הגבוה ביותר בקרב בפער, OECD - ת ה מהמדינה הבאה . בדירוגאחריה 5 . 1 5 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 3 . 1 3 . 1 0 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 6 . 1 1 . 2 0 . 2 8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 1 . 3 9 . 1 6 . 1 5 . 1 4 . 1 4 . 1 2 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 6 . 1 3 . 1 5 . 1 4 . 1 0 . 2 8 . 1 4 . 1 4 . 1 8 . 1 6 . 1 9 . 1 7 . 1 5 . 1 9 . 1 7 . 1 5 . 1 2 . 2 2 . 2 0 . 2 9 . 1 9 . 1 1 . 2 0 . 3 3 . 2 1 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 4 ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי