איכות כוח האדם

מבנה מערכת הבריאות בישראל, התשתית החוקית להרעלתה והמעורבות הממשלתית בה 25 גרף מס׳ 7 : שיעור מסיימי לימודי רפואה למאה אלף נפש 9 ' שים מס לימודי רפואה למאה אלף נפשסיוםעור : רה הסטודנטיותמספר מו לימודי רפואה ראותMDתודסומב מוד המקומיים למאה . נפש באוכלוסייה בוגרי לא כולל ודי רפואה ישראלים . ל " מדו בחו : באנגלית Medical graduates שיעור מסיימי לימודי ביןואה בישראל הוא - מדינות ההנמוכים מבין . OECD מתוך % 40 רק, 2018 קבלי הרישיון החדשים 0 . 6 . בישראל 1 . 8 1 . 4 2 . 7 3 . 1 1 3 . 7 3 . 7 6 . 6 2 . 1 1 1 . 8 8 . 5 1 . 2 1 2 . 11 0 . 7 5 . 11 4 . 10 5 . 3 1 3 . 9 3 . 0 1 8 . 3 1 2 . 1 1 3 . 0 1 4 . 11 2 . 9 6 . 0 2 7 . 3 1 1 . 2 1 9 . 3 1 4 . 10 9 . 11 6 . 2 1 8 . 1 1 5 . 8 2 . 7 1 5 . 16 4 . 7 9 . 06 . 9 8 . 9 7 . 8 0 . 8 7 . 7 5 . 7 2 . 0 1 6 . 0 1 3 . 10 9 . 0 1 5 . 1 1 5 . 1 1 7 . 311 . 2 1 7 . 11 4 . 12 1 . 13 9 . 12 5 . 3 1 6 . 3 1 1 . 5 1 2 . 4 1 6 . 3 1 8 . 5 1 2 . 5 1 8 . 5 1 0 . 716 . 8 2 2 . 5 2 0 . 3 2 2 . 2 2 6 . 20 7 . 7 1 1 . 7 1 0 . 6 1 35 30 25 20 15 10 5 0 2018 2010 מקור : מ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי