תשתיות המערכת

מבנה מערכת הבריאות בישראל, התשתית החוקית להרעלתה והמעורבות הממשלתית בה 23 גרף מס׳ 4 : ממוצע ימי שהייה באשפוז הכללי 16 ' ם מס כלליבאשפוז שהייהצע ימי : ה הממוצעהימים חולה שהה בבית כללי במהלך . זו : באנגלית Average length of curative care – משך השהייה הממוצעת ביחסל נמוך . OECD - ת ה 6 . 5 5 . 5 5 . 5 4 . 5 4 . 5 1 . 5 5 5 1 . 4 1 . 4 1 . 6 6 6 6 9 . 5 9 . 5 8 . 5 7 . 6 7 . 6 6 . 6 5 . 6 5 . 6 5 . 6 4 . 6 3 . 6 7 9 . 6 9 6 . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 1 . 6 1 1 . 6 2 . 5 5 4 8 . 5 8 . 5 8 . 5 6 . 5 6 . 6 4 . 5 4 . 5 4 . 6 3 . 6 2 . 6 1 . 6 6 2 . 7 3 . 7 1 . 7 8 . 6 7 6 . 6 5 . 5 6 . 6 8 . 7 5 . 5 0 1 7 . 7 7 . 6 1 . 8 6 . 7 6 . 8 2 . 8 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2018 מקור : מערכת הבריאות בישראל בראי OECD-ה לשנת ,2018 משרד הבריאות גרף מס׳ 5 : שיעור התפוסה של מיטות באשפוז הכללי ( באחוזים ) 17 ' שים מס עור תפוסה מיטות לאשפוז כללי : ה ימי האשפוז מחלקות כלליות שהיו , במהלך השנה ואה לימי האשפוז . טנציאליים : באנגלית Curative care occupancy rate שיעורי התפוסה בישראל הגבוה ביותר מבין . OECD - ת ה...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי