מבנה ההוצאה הלאומית

מבנה מערכת הבריאות בישראל, התשתית החוקית להרעלתה והמעורבות הממשלתית בה 21 ממד נוסף במבנה ההוצאה הוא החלוקה בין ההוצאה הפרטית לזו הציבורית . חלוקה זו השתפרה בשנים האחרונות ) בראייה ציבורית ( ועומדת על כ- 65 אחוזי הוצאה ציבורית מול כ- 35 אחוזי הוצאה פרטית ) ראו גרף מס׳ 2 ( . גרף מס׳ 2 : שיעור ההוצאה הציבורית על בריאות מסך ההוצאה הלאומית ( באחוזים ) 3 ' שים מס הוצאה הציבורית על בריאות כאחוז מההוצאה הלאומית : ה וצאה הציבורית טפת על בריאות מסך ההוצאה על ההוצאה . ת טפת אינה כוללת עה ברכוש קבוע . הבריאות בתחום : באנגלית Government and compulsory health insurance schemes o current expenditur health וצאה הציבורית על ת כאחוז מההוצאה ומית בישראל נמוכה . OECD - למדינות ה ב בולטת בגידול 6 . 48 . זה בעשור האחרון 9 . 8 6 2 . 60 9 . 0 6 0 . 9 5 8 . 69 3 . 4 6 7 . 1 7 6 . 8 6 8 . 2 6 4 . 74 1 . 0 7 1 . 7 6 7 . 1 7 3 . 76 4 . 3 7 5 . 8 7 3 . 73 2 . 6 7 8 . 4 7 1 . 76 6 . 74 8 . 1 8 0 . 8 7 8 . 6 7 2 . 1 8 9 . 1 7 4 . 3 8 3 . 83 4 . 0 8 9 . 3 8 3 . 76 9 . 4 8 9 . 81 2 . 3 8 5 . 8 4 7 . 84 4 . 2 8 8 . 0 5...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי