התשתית החוקית

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 16 של מערכת הבריאות, שנבנתה לאורך שנים ביוזמת ארגונים חוץ-ממשלתיים כרשת מקיפה של תשתיות פיזיות ואנושיות, אך גם של הסדרים ביטוחיים מקיפים אשר סיפקו מענה לרוב הצרכים של רוב האוכלוסייה . משברים כלכליים שאליהם נקלעו גופים במערכת הבריאות במרוצת השנים זכו למענה המקובל במקרים של שירותים ציבוריים חיוניים פרטיים או פרטיים למחצה, שהמדינה רואה חשיבות בקיומם התקין : הממשלה התגייסה להעמיד סיוע תקציבי ) לעיתים בהיקפים עצומים ( , אך המשברים חלפו בדרך כלל מבלי להותיר רושם משמעותי על שגרת הגישה של האוכלוסייה לשירותי בריאות . בפועל, כ- 96 אחוזים מאוכלוסיית המדינה הייתה מבוטחת באחת מארבע קופות החולים עוד בטרם נחקק ביטוח בריאות ממלכתי . עובדה זו היא גם האחראית לכך שבניגוד לתחומי רווחה אחרים, שבהם מעורבות המדינה והסדרה חקיקתית נחשבות תנאי הכרחי, שאלת ״הכרחיותו״ של חוק ביטוח בריאות ממלכתי או הטעם בקיומו מלווה את מערכת הבריאות, ברמות משתנות, לפני וגם אחרי חקיקתו, גם לאור הרקע הפוליטי שלו, שלא כאן המקום להרחיב בו . בנייתה, פיתוחה ותפקודה של מערכת הבריאות לאורך 45 שני...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי