בריאות וביטחון לאומי הילכו שניהם יחדיו?

בריאות וביטחון לאומי היֵלכו שניהם יחדיו ? משה בר סימן טוב איריס גינזבורג עטיפה בריאות וביטחון לאומי היֵלכו שניהם יחדיו ? משה בר סימן טוב, איריס גינזבורג מזכר 218 נובמבר 2021 המכון למחקרי ביטחון לאומי משלב בתוכו את מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, הוקם בשנת 2006 . למכון שתי מטרות מוצהרות : הראשונה היא לערוך מחקרים בסיסיים בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל, המזרח התיכון והמערכת הבינלאומית, וזאת על פי אמות המידה האקדמיות הגבוהות ביותר, והשנייה — לתרום לדיון הציבורי ולעבודת הממשל בנושאים שנמצאים, או ראוי שיימצאו, בראש סדר היום הביטחוני של ישראל . קהלי המטרה של המכון למחקרי ביטחון לאומי הם דרג מקבלי ההחלטות, מערכת הביטחון, מעצבי דעת קהל בישראל, הקהילה האקדמית העוסקת בתחומי הביטחון בישראל ובעולם והציבור המתעניין באשר הוא . המכון מפרסם מחקרים שלדעתו ראויים לתשומת הלב הציבורית ושומר על מדיניות נוקשה של אי-משוא פנים . הדעות המובעות בפרסומים הן של המחברים בלבד, ואינן משקפות בהכרח את העמדות של המכון, של נאמניו או של האישים ושל הגופים התומכים בו . בריאות וביטחון לאומי היֵלכו שניהם יחדיו ? משה בר סימן טוב ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי