אופרת הסבון הישראלית: מרמת אביב ג’ עד לאלופה

אופרת הסבון הישראלית מ ר מ ת א ב י ב ג ' ע ד ל א ל ו פ ה א י י ל ת ב ר ג ו ר אופרת הסבון הישראלית ( פטיש ) סדרת מקור לביקורת התרבות עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר אופרת הסבון הישראלית מרמת אביב ג’ עד לאלופה איילת ברגור 2006 - 1996 The Isreali Soap Opera Ayelet Bargur Fetish An Israeli Series for Cultural Studies Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language Editor : Tamar Peleg - Benyamini Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2011 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2011 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצו...  אל הספר
רסלינג