פרק ארבעה עשר: קדושת הנישואין ועידוד הילודה בדרשות חז״ל על מרים הנביאה

דיוקן בשביל הדורות 478 היריעה מלהזכיר את כולם . נציין כמה מהם, על פי כרונולוגיית החיבורים המדרשיים שמצויה בהם הידרשות להתפתחות הדרשנית בעיצובה של מרים בספרות הבתר- מקראית ובספרות חז״ל . סדרת מאמרים עסקה בחקר תיאור דמותה של מרים במגילות קומראן מתוך טרוונוטקו הציעה שמוקד השוואתן לתיאורה בספרות הבתר-מקראית ובספרות חז״ל . הפער שבין ההתייחסות החיובית לדמותה של מרים במדרשים, ובעיקר לתלונתה על האשה הכושית, לבין מגמת הביקורת על מעשיה ( בעיקר בכתבי פילון ) הוא השפעת רמת החשש מנישואי תערובת בתקופת פריחתם של המדרשים על אודותיה . בלידשטיין תיאר תהליך של טרנספורמציה בדרשות קדומות שעסקו בדמותו של 3 עמרם, הלוחם בגזירת פרעה, שהוסבו בדרשות המאוחרות לתיאור מעשיה של מרים . ההסבר לשינוי שהציע בלידשטיין קשור להסתייגות חכמי המשנה שלאחר החורבן מקנאות וממרידות ולצורך לעדן את מגמת ההמרדה שבדרשות המוקדמות על ידי הסבתן לתיאור פועלה המשפחתי המתון של מרים . גרובייס ייחדה מחקר מקיף להתפתחות הדרשות על משפחת עמרם במדרש, והיא דנה גם באופיין המשפחתי, המגדרי והלאומי של הדרשות על מרים . המסורות על מרים בספרות חז״ל נסקרות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן