ג. בנות צלפחד ומיכל בת שאול – גבולות הלמדנות הנשית

פרק שלושה עשר : ניצנים של מאבק נשי 4 0 שמש סבורה שעל אף שבמבט ראשון הסיפור אופי המאבק והאהדה לה הוא זוכה . המקראי עצמו מתאר אירוע יוצא דופן מבחינת האהדה הנשית לה זוכות בנות צלפחד מצד המספר, ומצד הטיפול המיוחס לסביבתן הגברית, הרי שהעמקה בפרטי הסיפור חושפת שהמבנה הפטריארכלי המסורתי והשמרני, מהווה רקע גם לסיפור זה, והוא לעומת זאת שמש המהווה מוטיבציה לפעילותן של הבנות למען הקמת שם לאביהן . מצביעה על תמורה בתיאור שבחן ומעמדן של בנות צלפחד בספרות חז״ל מעבר לתיאור המקראי . בדברינו הבאים נבדוק הנחה זו, ונראה את תרומתן של הדרשות על בנות צלפחד לדיון הרחב יותר של פרק זה . . ש מ ה שפרצו הא נ שים גד ר ו הנשים – מניעי הפנייה של בנו ת צל פחד בקשת בנות צלפחד מוסווית במקרא כבקשה הנובעת מהרצון להקים שם לאביהן המת, אולם אין עוררין על כך שהקצאת הנחלה לבנות המשפחה תורמת גם ליציבות כלכלית, המסורות, לעומת זאת, מתמקדות וממלאת אינטרסים חומריים של הבנות היתומות . במניע האידיאולוגי של בקשת הבנות, ומתעלמות לחלוטין מהאינטרס האישי-כלכלי שבבקשה . ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד ( במ׳ כז, א ) , הא כל אדם כשר שעומד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן