ב. דרשות בעלות אופי טיפולוגי עקיף

דיוקן בשביל הדורות שנא תחת תומר ? אמר רבי שמעון בן אבשלום : משום יחוד . חנה – דכתיב ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה׳ רמה קרני בה׳ ( שמ״א א, א ) , רמה קרני ולא רמה פכי . דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן . . . אביגיל – דכתיב והיה היא רכבת על החמור וירדת בסתר ההר ( שמ״א כה, כ ) . בסתר ההר ? מן ההר מיבעי ליה ! אמר רבה בר שמואל : על עסקי דם הבא מן הסתרים . נטלה דם והראתה לו . אמר לה : וכי מראין דם בלילה ? אמרה לו : וכי דנין דיני נפשות בלילה ? אמר לה : מורד במלכות הוא, ולא צריך למידייניה . אמרה לו : עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם . אמר לה : וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני [ היום הזה ] מבוא בדמים ( שם, לג ) . דמים תרתי משמע ! אלא מלמד שגילתה את שוקה, והלך לאורה שלש פרסאות . אמר לה : השמיעי לי ! אמרה לו : לא תהיה זאת לך לפוקה ( שם, לא ) . זאת – מכלל דאיכא אחריתי, ומאי ניהו ? מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הואי . והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים ( שם, כט ) . כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה : והטיב ה׳ לאדני וזכרת את אמתך ( שם, לא ) . אמר רב נחמן : היינו דאמרי אינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן