פרק שנים עשר: משמעותה של הטיפולוגיה הישירה והעקיפה בדרשות חז״ל על נשות המקרא