ב. אופיה ועוצמתה של השאיפה המשיחית משיבת ציון ועד לתקופת התלמוד

פרק אחד עשר : משיחיות ואנטי משיחיות במסורות על חזקיהו ושרטטו מפת התפתחות הרעיון המשיחי מתקופת המקרא ועד לתקופת האמוראים, ששימשה בסיס למחקרים מאוחרים יותר, שאימצו באופן כזה או אחר את החלוקה לתקופות, ועל בסיסה הרחיבו וניתחו את מאפייני הקונספט המשיחי בכל אחד נסתייע בממצאיהם לתיאור אופיה וביטוייה של המשיחיות בתקופות מהדורות . הרלוונטיות לדיוננו העתידי במסורות על חזקיהו . ראשית ימי בית שני נתפסים כימים שבהם ניכרת שונות בין הלך הרוח העממי – המגלה אכזבה לנוכח הפער שבין תיאורי הגאולה ואחרית הימים בחזונם של הנביאים, לבין המפגש עם המציאות בשעת העלייה מבבל – לבין נסיונם של מנהיגי התקופה לעורר תקווה בלב העולים, וליצור זיקה בין מציאות זמנם לבין חזון הגאולה של הנביאים . מרבית החוקרים מצביעים על יסודות אסכטולוגיים בספרות שיבת ציון המקראית, שמטרתם להצביע על התממשותם של כמה מייעודי הגאולה עם שחרורם של גולי בבל, וההיתר שניתן לעלייה המחודשת לארץ ישראל . הספרות של התקופה הטרום חשמונאית ועד לימי שלטונם של אחרוני בית חשמונאי שהגיעה לידנו, מאופיינת בתיאורי גאולה מאופקים . הציפייה המשיחית המתוארת בה מתנקזת לש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן