סיכום

פרק שמיני : שושלת בית דוד במסורות ארץ ישראליות מתקופת התלמוד 0 כמה מאבות ואמהות השושלת, ואינם מסווים ולו חטא אחד של גיבוריה . כמו כן, ייתכן שעורכי המדרשים ומי שהיו אחראים על הפצתם ומסירתם לדורות הבאים, היו בעיקר 0 והם אלו שנערכו מאוחר יותר בקובצי המדרשים . מקרב תומכי ההנהגה, בפרק הבא נראה שחרף התיעוד הסלקטיבי של המסורות העוסקות בשושלת בית דוד בספרות הארץ ישראלית, חלקן מצאו את דרכן לספרות הבבלית, ויחד עם תורת חכמי בבל שלא הונחו לתכתיב של מגמת הסנגוריה, הן יצרו תמונה מעט שונה מזו ששורטטה על ידי רבים מקרב חכמי ארץ ישראל, תומכי השושלת הנצחית ויורשי מלוכת דוד . 0 ר׳ יוחנן על פי המסורת היה עורכה המרכזי של תורת ארץ ישראל והוא כפי שהוזכר היה מתומכיו הגדולים של הנשיא, ולוחם דומיננטי בעד המשך כהונתו . דיוקן בשביל הדורות 0 יהו ש יא מואל בר נחמני ש אמר רבי אמר רבי יונתן : כל האומר אינו אלא – יהו חטא ש טועה, יא נאמר ( מל״ב כב, ב ) ש ר בעיני ה׳ וילך ש הי ש ויע בכל דרך דוד אביו אלא מה אני מקיים ( מל״ב כג, כה ) וכמהו לא היה ב וגו׳ ש ר ש לך א מ לפניו מנה ש דן מבן ש כל דין ש – רה החזירן ש מנה ע ש עד מא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן