ג. הסנגוריה על חטאי דוד

פרק שמיני : שושלת בית דוד במסורות ארץ ישראליות מתקופת התלמוד 0 אותו כלאב, שהיה מכלים את מי שפקפק בגדולתו בתורה של אביו ( לעיל עמ׳ ) , הוא עדות חיה כנגד המלעיזים, לטהרתה של אביגיל, ולמעמדם הכשר של יוצאי חלציו של דוד ממנה . מסורת אחרת העוסקת בדוד ואביגיל משכתבת את אופי המפגש ביניהם על צלע ההר . נאום החכמה שנושאת אביגיל על פי התיאור המקראי, מתחלף בדרשה לדו- שיח יצרי, שבמהלכו דברי השכנוע של אביגיל מצליחים למנוע את הריגתו של נבל, ולהרגיע את יצרו של דוד המבקש לשכב עמה . ומניין לדיני נפשות שמתחילין מן הצד ? תנא שמואל הזקן קומי רבי אחא : ויאמר דוד לאנשיו וגו׳ ויעט בהם ( שמ״א כה, יג - יד ) . מהו ויעט בהם ? אפחין במילין, ועתה דעי וראי מה תעשי ( שם, יז ) , ותפגוש אותם – גילת שוקה והלכו לאורה ותפגוש אותם הוקרו כולם . . . ותרא אביגיל את דוד וגו׳ ( שם, כג ) , א״ל : מרי דוד, אנא מה עבדית, בניי מה עבדון, בעיריי מה עבד ? אמר לה : מפני שקילל מלכות דוד . אמרה ליה : ומלך אתה ? אמר לה : ולא משחני שמואל למלך ? אמרה לו : עדיין מוניטה דמרן שאול קיים . ואני אמתך ( שם, כה ) , מלמד שתבעה לתשמיש, מיד הוציאה כתמה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן