סיכום

פרק שביעי : ליקויי ההנהגה וסגולותיה בדרשות על מלכי יהודה וישראל יז, א ) , מי שהוא קורא סבור שהיה נח גדול מאברהם, ואינו כן . ר׳ יוחנן וריש לקיש : . . . בנח כתיב את האלהים התהלך נח, וכתיב באבות העולם האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו ( בר׳ מח, טו ) . אמר ר׳ יוחנן : למה היו האבות דומין לפני הקב״ה, לרועה שהוא מהלך וצאנו מהלכת לפניו . א״ל ריש לקיש : עד עכשיו הצאן היו צריכים לרועה, אלא למה היו האבות דומין לפני הקב״ה, לנשיא שהוא מהלך וזקניו מהלכין לפניו, והזקנים מודיעין כבודו של נשיא, כך היו אבות העולם הולכים לפניו, שנאמר אשר התהלכו אבותי לפניו, הוֵי התהלך לפני והיֵה תמים ( בר׳ יז, א ) ( תנח״ב לך לך כו ) . ר׳ ברכיה אמר : ר׳ יוחנן וריש לקיש – ר׳ יוחנן אמר לרועה שהיה עומד ומביט בצאנו, ריש לקיש לנשיא שמהלך וזקינים לפניו . על דעתיה דר׳ יוחנן אנו צריכים למקומו [ לכבודו ] , על דעתיה דריש לקיש הוא צריך לכבודינו ( ב״ר ל, י, עמ׳ ) . מעמדו של נח בפני הקב״ה הושווה על ידי דרשנים שונים למעמדו של אברהם . הבסיס להשוואה הוא שני פסוקים המקבילים כמעט בלשונם, אך שונים שוני מהותי בתוכנם : על נח נאמר : נֹחַאִישׁצַדִּ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן