ג. בין מלך לנביא – בין נשיא לחכם

דיוקן בשביל הדורות 0 כמה מסורות תמוהות העוסקות בליקויי הנהגת הנביאים, ואחרות המלמדות על הקפדת הנביא בכבודו של המלך, גם כשמדובר במלכים רשעים וחוטאים . . מ לך עדיף מנביא מסורת תמוהה מצביעה על יתרונותיהן של הנהגות פרעה ואחשוורוש על פני נבואות משה וחניכי הנביא אליהו : תם עונך בת ציון ( איכה ד, כב ) . ר׳ חלבו בשם ר׳ יוחנן אמר : טובה היתה הסרת טבעתו של פרעה על ישראל במצרים מארבעים שנה שנתנבא עליהם משה, לפי שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה . רשב״ל אמר : טובה היתה הסרת טבעתו של אחשורוש על ישראל במדי מששים רבוא נביאים שנתנבאו בימי אליהו, למה שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה ( איכ״ר ד, כב ) . עורך הדרשה באיכה רבה מביא את דברי ר׳ יוחנן וריש לקיש כדי להעמיד את יתרון הייסורים כמקדמי כפרה, על פני נבואות התוכחה של הנביאים . גזירות פרעה וגזירות אחשוורוש הביאו בסופו של התהליך להצלה, ואילו תוכחות משה ותוכחות הנביאים בימי אליהו לא הצליחו למתן את קשי עורפו של העם . אם ננתק את הדרשה מן הפסוק אפשר להסביר את כוונתם של ר׳ יוחנן שהוצמד לה על ידי עורך מדרש איכה רבה, וריש לקיש להצביע על עדיפותה של הנהגה בעלת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן