א. אופיה של הסנגוריה על מלכי יהודה וישראל בדרשות ר׳ יוחנן ותלמידיו

דיוקן בשביל הדורות פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל, ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה ? ( ב׳ סנהדרין קא ע״ב ) . מגמתה האקטואלית של הדרשה מוכחת משלושה אלמנטים השזורים בה : א . השימוש במילה אנגריא המוכרת היטב ממערכת המיסוי הרומית . ב . תוכן דברי ירבעם ״אביך פרץ פרצות בחומה . . . ואתה גדרת אותם״, אינו מוכר לנו מהתיאור המקראי של מפעלי הבנייה של דוד, ולעומת זאת מזכיר את אופי המאבק של החכמים בדרישת הנשיא להכלילם בין בוני חומת טבריה . רבי יהודה נשיאה רמא דשורא אדרבנן [ ר׳ יהודה נשיאה רצה לשתף את החכמים בהוצאות הכרוכות בבניית החומה שתגן על טבריה ] . אמר ריש לקיש : רבנן לא צריכי נטירותא, דכתיב : אספרם מחול ירבון ( תה׳ קלט, יח ) . . . וק״ו : ומה חול שמועט – מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים – לא כל שכן שמגינים עליהם . כי אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה : מאי טעמא לא תימא ליה מהא : אני חומה ושדי כמגדלות ( תה׳ ח, י ) , אני חומה – זו תורה, ושדי כמגדלות – אלו ת״ח ( ב׳ בבא בתרא ז ע״ב ) . ג . התוכחה לשלמה דרך השוואת מעשיו למעשי אביו, מרמזת אף היא על המציאות האקטואלית שבה ר׳ יהודה נשיא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן