פרק שביעי: ליקויי ההנהגה וסגולותיה בדרשות על מלכי יהודה וישראל