סיכום

פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול המקרא . אופן הניתוח של הסיפור המקראי והערכת הדמויות הפועלות, מושפעים מחוויותיו האישיות של הדרשן, והוא משתף את כלל הציבור בתחושותיו הרגשיות, בהתמודדות עם גורלו האישי . האינטרפרטציה של חטא נדב ואביהוא בדרשות חז״ל ( ואולי אף בפרשנות קדומה ומאוחרת יותר ) משמשת כראי היסטורי למאפייני הדור, לנורמות החברה המקובלות, לאורח חיי המנהיגים, ליחסי הגומלין בין המעמדות, ומלבד זאת היא חושפת לעיתים תמונות אישיות מחיי המשפחה של הדרשנים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן